Одинаковые стороны вара или Одинаковые стороны вaра

Одинаковые стороны вара
7
Нейтральная
сторона
2
Одинаковые стороны вaра
8
новыя тема недели
Прежде чем писать комментарии или выбрать сторону вы должны авторизироваться!
Нелепость какая-то

18-12-2010 11:21 0

"секс с проституткой vs Секс с проституткой"

"постмодернизм vs постмодернизм"

"Драка в парламенте vs драка в парламенте"

1 комментарий
orangesoda 18-12-2010 12:30 +2

Fisben, В принципе-далеко не новая тема и далеко не этой недели)

18-12-2010 13:33 0

По-моему, это не важно, главное - описание холивара

3 комментария
opera.rulez 18-12-2010 18:21 +1

Einharjar, А по-моему — важно. Многие, увидев две одинаковые стороны, и заглядывать в вар не будут.

Einharjar 18-12-2010 19:34 +2

opera.rulez, Наоборот: когда я вижу одинаковые стороны, я специально заглядываю чтобы понять в чём прикол

opera.rulez 18-12-2010 20:37 +3

Einharjar, Любопытство такая штука, чем абсурднее, тем любопытнее...

18-12-2010 11:18 +2

Люто, бѣшено ненавижу такие формулировки еще с начала моего пребывания здесь(полтора года, на минутку). Блеать, учитесь формулировать! [ЧСВ]31 вар и ни одного с одинаковыми сторонами![/ЧСВ]

3 комментария
G.Wox 18-12-2010 15:39 0

Razor, [ЧСВ]321 вар и не считаю это проблемой[/ЧСВ]

Razor 18-12-2010 15:51 0

G.Wox, [ЧСВ]рейтинг-вары-комменты

3332-321-8947 vs 1030-31-2140. поэффективней выходит)[/ЧСВ]

G.Wox 18-12-2010 16:07 +2

Razor, ах ты писькомер

18-12-2010 11:29 +3

К̸̧̘̘̼̲̳̗̟̜̱̝̳̬̙͙̤̥̼͉̏̃ͩ̋͛ͨͪͩ͆̈̕͡Р̄ͯ́̑͋̅͛ ̴̟͓͎̣̻̝̞͇̳́О̢ͭͯ̽̋ͯ͌̾͞͏̖̹̙̱̦̭̬̖͈͙̙̱͎͍̱͞ͅВ ̶̡̛͕̘͇̪̮̭͔̪͍̲̥̬͙̖̝̤̮̝̣͒̍͌̍̐͝Ь̊̍̅̉̿ͧ͛ͧ̎͑̊ ̡̩̯̬̫̦̯̲̟̮̳̘̥͌̆͡ ̨̭̝̯̩̱̻̙̼͇̻̩̭̼͇̭̤̪̥͊̾ͦ́͌ͮ͊̈́̒͠Кͧ̄͐̎̔ͮ̈͂ͧ̏̓ ̡̡̅̇̈̅ͮ͠͝͏͚̱͇̝̦̬̫̞͔̠͚̙͈̦И͒̓ͯ̂͏̸̨̮̤̯̻̬̤͈͝ ̥̗̮͎̖̖̪͕͎Ш̵̢̐̆ͦ̆͡҉̫̤̪͍̯̤͇̜̞̼ͅКͪ́ͦ̈́̓̂̂̽̕͜ ̺̳̱͈͕̠̕И̶̨͗͛͆̉̒ͫ̿̓͗́͏̯̳͎͇̻̩͓͎͕̞̙̦͉̦̼ ̨͐̾̍̍̓̄͏̡͓͎̘̰͎̙͖̳̤͔̹͓̻̝́͘ͅР̒̈ͬ̃̓͗̈͌͂̾̈͂̈̐ ̴̨̨̫̜͙͍̠̞̮̙̲̤̊͒А̷̨̨̹̟͖̼͖̜͒̃͗̈͋͒͆͋́͟С͑ͥͨ̈́ ̷̢̬͚̖̫̳̻̠͙̮̯̻͙̳̦̹̪̠͜П̘̈͆͐͊ͧ̽̍ͥͧ͑̽̌̉ͦͫͫ́͡ ̥̯̥͔̰͚̘̪̘̭̳̟͎И̡̢̓ͣ͋̅͂̅ͤ͐ͦ̋̿ͫ̏͟͞҉̼͍͎̯̦Д͌̉ ͯ͐̔ͪ̏ͥͣ̾ͬ͛͏̵̟̲͖̣̙̲͇̺̱̦͚̫́͢Аͨͮ͒ͫ̌͌̂̓ͧ́ͩ̋̈ ̮͙͙̫̳̱̪̙͍̥̯̗̰̼́͜͟Р̵̛̼͙͚̝̱̙ͯͭ͛̎ͧͥ̆̌ͨ͊̓ͮ͊͟ ̲̙̥͇̰̪̝̥̜ͅА̷̮̣̣̭̾͗̈́̀̉̌̉͗̚͝С̶̨̻̠̈́ͨ̏̐̒̍ͬͫ ̪̯̹̣͍Ѝ̧̬̳̤̻͖̤͎̺̥̟̺͖͕̬̃ͫ̏̊͆̇̆͊̀͒ͩ̃͂͊͗̎́͞ ͎̫̬̼ͅЛ̡̢̛͉̦̓͛̋̐́ͅӦ̢̳̭͙̞͔̐̽̽̓ͤ̓ͧͩͥ̌̈͊̾ͅ

44 комментария
Morbus 18-12-2010 13:56 0

not_ephiop, как ты это сделал, блеять?!

Gopnik 18-12-2010 14:00 +1

Morbus, ̨͐̾̍̍̓̄͏̡͓͎̘̰͎̙͖̳̤͔̹͓̻̝́͘ͅС ̵̟̲͖̣̙̲͇̺̱̦͚̫́͢А ̴̟͓͎̣̻̝̞͇̳́М ̡̡̅̇̈̅ͮ͠͝͏͚̱͇̝̦̬̫̞͔̠͚̙͈̦Н ̥̯̥͔̰͚̘̪̘̭̳̟͎Е̡̩̯̬̫̦̯̲̟̮̳̘̥͌̆͡ ̨̭̝̯̩̱̻̙̼͇̻̩̭̼͇̭̤̪̥͊̾ͦ́͌ͮ͊̈́̒͠З̅̇̈̅ͮ͏͚̱͇̝ ̦̬̫̞͔̠͚̙͈̦Н ̪̯̹̣͍А ̴̨̨̫̜͙͍̠̞̮̙̲̤̊͒Ю

Morbus 18-12-2010 14:02 +1

Gopnik, Я что, уже и чужой шрифт пидорасить начал?! бляяяя О_о

not_ephiop 18-12-2010 14:06 +1

Gopnik, А̗̦̹̞̠̬̱̭̳͓̝͌ͪ̂͗̋̃ͦ̋̓͊̅̾͛̾͟͝͡ ̢̧̛̺̦͓͔̖̬̫͔͈͇͙̼͈̼͚̼̹ͨͮ̅̓́̀͌́̚͝Яͤͤ͌ͩͭͯ̾ͭ́ ̢̈̒̉͆ͣ͗̌҉͎͍̜͉̜͚̰͔̱͇͚̦̝̥̫̱̱̺̥ ̶̶̩̦̭̣̖͇̳͓̫̝ͯ͊̔̇̔̿̄̀ͣ̈ͣ̎͆ͩ̀͢͝Д̢͔̫̹̫ͦͪ̈́͑ͤ͡ ͇̖̪̬̬̪̬̳̲У̝̲͉͚̍ͫͣ̔ͣ̂̿̄ͭͦ̔̃ͣͦ͟͠͡М̸̄̉ͬ͋́͜͠ ̯͉̪̫̳̩̹̞̳͔̥̤А̓̃̉̒͋̓̉͐͗̍ͬ͊͑̓̇͛̆̏̓͡҉̸̴̝̘̼̀ ͔̠͍̝͇̬̪͖͙͖̘͍͕̯̺Л̴̢͎̝̿̇̌̒́͌ͥͧͩ͂ͦ̋̆̓͌̚̚̚͘͘ ͈͓̪̭̤͈͈͕͍̬̫̰̝̫А̧ͪ́͗͌͌ͭ̾̊ͮͯ̋̓̄̉ͨ͠͞͏̟̫͔̗̮ͅ ͓͇̘̩̥͉̞,̙͚̮͎̖̖͎͓͍͎̞̦̖͛ͬ̾ͤ̑ͪ̓͛͛ͨ͛ͬͣͦ̈́ͩ́̕͠ ̣̬̝͍͔̫ ̴̘͎̙̮̞͈̦̭̟͓̖̘ͧ̍̊̒ͣͨ͘͢͝͝ͅЧ͗ͣͧ̆͂́͒̌͗͋ͪͥͥ͊̊̈ ̐͏̶͚̦̥̗̖̥̝̣̯̰́͟Т̵̤̱̲̺̘̼͙̺̬̣͖̦̱̎͐̋̽̐̋͞͝Оͨ ͈̰̼͚ͥͩ̿͊͗̾ͬ̎́͢ͅ ̸̸̺͉̻͇̘͇̗͍̫͎ͦͧ̇̆̃ͨ̀͝͝ͅЯ̶͕̟̲ͩͥͮ̿͊ͨ̊͛̒͌͋̏͟ͅ ͍̫̤̮̻̝̠̬̫͚ ̵̛̥̜͇͉̪͍̮͇̖̺̳̙ͥ̑̅͊̑ͨ̓ͧ̓ͥͦ̇ͥ͗ͬͦͪ͢О̛ͧ̍̀ͯ̄͑̀ ̴͎̞̜̪̠͕̬̖̼̀ͅД̛̖̗͉͚̠͓̄̍͂̽͗ͯ̓ͭ̈̃̑̂̌̇̕Нͯ̍̏̄ ̷̸̩̤͙ͣ̆̍ͬ͆̃̊Аͬ̑ͥ̅ͫͫͧ͌̐ͪ҉̰̰̫̲̣͇͔̮̰̱ͅͅ ̵̷̢̮̝̜̮̠̰͔̰̮͚̝̍ͧ͛̌Т̸̡̳̊͌ͦͬ̉̓̒͊ͫͣ͆ͭ̏̇͒̅ͨ͞ͅ ̯͕̥̪̬̠͇̪͇̪̪̻̦А̵̵͍̺̮̫̪̀̃̀̏ͣ̓͛̿̔͌͌̓́͊͛́̈͠͠ ͉К̴̸͙͚͕̠̮͓̙͓̻͈̳̯̪̹͔̮̘̼ͨͩ̈̋ͮ̚А̡͂̏ͧ̄ͯ͒̋ͬͦ͝ ͔̦̜͕͈͉̥͙̗̘͡Я̓̒̉̈́̒͌ͤͦ͘҉̛̫͕̥̺͙̜͚

Razor 18-12-2010 15:53 +1

not_ephiop, Решил выебнуться знанием Залго. Пошел на статью на Лурке. Увидел, что Хром не поддерживает такие выебоны текста и вышенаписанное, походу, Залго и есть. Расстролился :'(

not_ephiop 18-12-2010 15:55 -1

Razor, Спалил годноту быдлу.

Razor 18-12-2010 16:01 0

not_ephiop, *FFFUUU*

Gopnik 18-12-2010 16:02 0

Razor, Хром не поддерживает такие выебоны

Стоп, а как тогда М̬̲̩̖͔͈̤̇ͮ͡͡о̵̷͚̖̬͈͇̘͒̏̇̂͋р̫̌ͦ̀ͯ͒̇̀б́͌̓ͤ ̠͢у̂͏͔̺̝̤̥͜͡с̘̎͋̄̃̇ͦͨ это увидел? Тут какой-то заговор.

Morbus 18-12-2010 16:06 +1

not_ephiop, П̵̜͓̯̹ͧ͌͒И͉̪̺̬̤̮̳ͮ́ͅД̋̔̏́ͣ҉̪͡О̑̾҉̭Р̠̼̳̎ͯ̈́ А̴̠̤̺̬͓̒̓̆ͭͣͪС̥̱̙̱̺ͭ̍ͨͥ͐͜͡ͅИ̸̧̯͉̟͙̋̓͐̋́Т ̻̝̠ͮͪͥͫ̐̀ ̷̥̮̭̉̂̎ͫ̇ͬ͐ͨШ̝̰̭̘̲̺̻̲̓ͣ́̏̕͠Р̙͙ͦ̾͂ͣͪ̔ͣͤ͘̕͟ ͔͈̰̖̜͔И̩̰̦̖ͮͦ̉̓͋̒Ф̭͉͑ͤ̄͘͠Т̧̪̭̟̳̣̋̈́̂ͦͫ

Morbus 18-12-2010 16:07 0

Razor, Хром не поддерживает

Все он поддерживает, блеять! Это ваши говнобраузеры могут не поддерживать))

Razor 18-12-2010 16:08 0

not_ephiop, i52.tinypic.com/25jh3e1.jpg

И в статье то же самое

Morbus 18-12-2010 16:10 0

Razor, у меня всё заебись. Обнови браузер. У меня 8.0.552

Gopnik 18-12-2010 16:11 +1

Razor, Ṡ̷̼̗̤̞͇̲͙̈̍ͭ̃̀͢Ö͔͓̗̟̘̪̠̦́̀̈̓͡S̪̃̃ͯ̎͟Ṅ̾ͬ ͇̪͚͕ͫ͂͟O̵̫̜̞̣̙̰͎ͧͣͯ͘Oͨ͑ͪ̍̓̔̌̋҉̫̫͓̬̙̬̯̭͝ͅ L͔̝̦̬̽ͣ̋͆̎͝Y̶̜̤̎̈́͌

Razor 18-12-2010 16:11 0

Morbus, У меня тоже лол

not_ephiop 18-12-2010 16:21 +1

Razor, В̴̧̯͓͇̟̝͚̱̰̱̰̲̃ͮ͌̈́̉͂͆͝Р̅̈͗̈ͣ̈̏̏͌ͣ̆ͫͤ͐ͥ͌͐͢ ̛҉̮̣̲͓͔̗̝͈̞̜̠̺̯͈͖У̵̰͍̯̳̣͈̐́͑͂ͧ̎͒͋̒ͪ́̕Бͤ͆ ̴̨̢̮̣͈̼͉̳̣̙͍͙̠̏ͬ͋̏ͧ͛ͣ̓͌̀͢И͒̇̎ͪ̀ͭ̇̆͛̌ͣ̈̓͘ ̶̧̪̮͙͈̥̰̱͓̜͔̩̘̜̥͝ͅ ̢̡̡̼̮͔͇̹̺̱͔͈̞͓̻̣͇̖̭ͧͯ͗̔̃ͥ̽̇̎ͤ̓̚͞Ю̍̏ͧͣ̆̾͑̓ ̛̟͕͙̫͍̻̩̏̑͛ͧͭ̕͡Н̢̢̻̯͔̹̫̱̲̣̱̲̾́ͪ̿̈̈̿̎̒ͮͮ͋ И̛̙͈̥̟͙̥̻̝̭̺̪̘͖̒ͥ́̾̈́̿̈ͩ̾̍́ͫͫ̎͢К̌ͯ͗̌̈͑͑̆ͧ ̴͎̺͔̱̭͕̠̠̞̹͇̝̳̎ͩ̇̿̒̄̒̚͢О̸̴̸͇̗̙̳͉̗̹͂̒͗̓͢Д ̸̫̩̬̖̫̤̣̜̥̥̲̄ͭ͗̍ͬ͆͋ͯ͂̉ͮ̀̑̋͑͢ͅ

ВРУБИ ЮНИКОД

Morbus 18-12-2010 16:21 0

Razor, тогда хуй зняет.... мб это потому ,что я у себя дополнительных 500 шрифтов поставил) а у тебя их нет

opera.rulez 18-12-2010 18:18 +1

Razor, Не в браузере дело. Нужно поставить шрифт Arial Unicode (легко гуглится, есть в МС Офисе) или что-нибудь с сайта wazu.jp/

Razor 18-12-2010 18:30 +1

Razor, Расстролился

Лол, только что заметил)

Парочка юникодских шрифтов стоит, пробовал даже их принудительно ставить в настройках хрома. Все равно херня

Learcy 18-12-2010 18:52 0

Razor, Я что то делаю не так?

У меня ебучие квадратики тожеLearcy 18-12-2010 19:00 0

Learcy, Кстати в говнолисе всё показывает.

Капитан, где вы?

opera.rulez 18-12-2010 19:08 0

Learcy, Какая операционка? Браузер Хром? Специально поставил, чтобы проверить.

Что-то не нашёл в нём настроек международных шрифтов и стилей. У меня в настройках

Times New Roman

Arial

Courier New

и всё нормально показывает.

Какой размер файлов times.ttf, arial.ttf, cour.ttf? Если больше 600К, то это юникодовские версии и всё должно работать.

Learcy 18-12-2010 19:18 +1

opera.rulez, Так в Файрфоксе показывает же. Дело не в шрифтах ,а в браузере. Такие дела

opera.rulez 18-12-2010 19:32 0

Learcy, В данном случае выходит, что да. Я редко пользовался Хромом и не знаю, где у него что настраивается. Тяжёлый случай.

Learcy 18-12-2010 20:44 +2

opera.rulez, Призываю Морбуса блеать

Razor 18-12-2010 20:46 +1

Learcy, Чтобы он распидорасил текст как надо?)

opera.rulez 18-12-2010 21:20 +1

Razor, Будем тестировать: ӱ̈̈̈̈м̈̈̈̈̈л̈̈̈̈̈я̈̈̈̈̈ӱ̈̈̈̈т̈̈̈̈̈ӹ̈̈ ̈̈

opera.rulez 18-12-2010 21:21 +1

opera.rulez, у́́́́д́́́́а́́́́́р́́́́е́́́́н́́́́́и́́́́я́́́ ́ у̀̀̀̀̀д̀̀̀̀̀а̀̀̀̀р̀̀̀̀̀ѐ̀̀̀̀н̀̀̀̀̀ѝ̀̀̀ ̀я̀̀̀̀̀

opera.rulez 18-12-2010 21:24 +1

opera.rulez, г̌̌̌̌̌а̌̌̌̌̌л̌̌̌̌̌о̌̌̌̌ч̌̌̌̌̌к̌̌̌̌и̌̌̌̌ˇд ̆̆̆̆̆ў̆̆̆̆г̆̆̆̆̆й̆̆̆̆̆ т̃̃̃̃̃и̃̃̃̃̃̃л̃̃̃̃̃̃ь̃̃̃̃̃̃̃д̃̃̃̃̃̃ы̃̃̃̃̃ ̃

Learcy 18-12-2010 21:27 0

opera.rulez, Это вот видно

opera.rulez 18-12-2010 21:31 0

Learcy, Могу сделать предположение, что для остальных акцентов Файрфокс и Хром используют разные шрифты и тот, который нужен Хрому, отсутствует. Удалять 200 шрифтов, чтобы найти тот самый заветный, мне будет трудно.

Razor 18-12-2010 21:32 0

opera.rulez, Попробуй по несколько знаков на один символ

opera.rulez 18-12-2010 21:37 0

Razor, Вот на этой странице www.unicode.org/charts/nameslist/c_0300. ... всё отображается?

Razor 18-12-2010 21:42 0

opera.rulez, Первая половина отображается, во второй почти все закосячено

opera.rulez 18-12-2010 21:44 0

opera.rulez, À̡̢̧̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̣̤̥̦́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚ ̴̵̶̷̸̨̩̪̫̬̭̮̯̰̱̲̳̹̺̻̼͇͈͉͍͎̽̾̿̀́͂̓̈́͆͊͋͌͐͑ͅ ͓͔͕͖͙͚͒͗͛͘͜͟͢͝͞͠͡

Razor 18-12-2010 21:48 +1

opera.rulez,

opera.rulez 18-12-2010 21:51 0

Razor, Значит, для первой половины акцентов он шрифт находит, а для второй хочет другой шрифт.

Times New Roman или Verdana в качестве шрифта Serif проходит?

Learcy 18-12-2010 21:52 0

Razor, Да да да, абсолютно такая же хуита как и у Razor'a

opera.rulez 18-12-2010 21:56 0

Learcy, Кстати, у меня Хром отображает намного меньше акцентов, чем Опера, но всё же больше, чем у Razor'a.

Razor 18-12-2010 22:00 0

opera.rulez, TNR по дефолту стоит, Вердана тоже не помогает. Кстати, весят они у меня 400 и 168 кб соответственно

opera.rulez 18-12-2010 22:02 0

Razor, Сейчас проверил несколько браузеров. Опера, Файрфокс, Сафари и Нетскейп показывают все символы, а ИЕ показывает такое же говно, как Хром.

Вердана у меня такая же, а TNR на 800 кб.

opera.rulez 18-12-2010 22:11 0

opera.rulez, Что самое смешное, Хром и Сафари оба на движке WebKit, а страницы отображают по-разному.

Jotun 18-12-2010 22:13 +1

not_ephiop, あかのぎんがじゃっ9ぺせはさいんふぃやさ qりがいうごうあはぽうは;ぎうあおいぇぎ るふぇははらわえたれぢゃどん ふいにゃ ぴだら むだく そし ふい

Gopnik 18-12-2010 22:15 0

Jotun, ゴミが書き込み

not_ephiop 19-12-2010 04:22 0

Jotun, 精神錯乱